نقدینگی

تعداد پاراگرف: 3

به گمان تعدادی از روحانیون از تکبّر آقای علی کریمی استفاده برده‌اند و ایشان را پرچم دار و یا چنین مضمونی نامیده‌اند و ایشان هم حمل بار گفته‌اند و در مرکز دایره‌ی درازدستی به منافع اجتماع با قبول مسئولیّت ایستاده‌اند، در چاپ بدون مجوّز اسکناس، به نظر آقایان موتمن، رضا کیانیان و محسن رضایی نیز در این موضوع به همراه پسر آقای علی پروین شریک هستند، آقای دیگری به نام علی کریمی فوتبالیست جوانتری حاضر مشغول به کار هستند که به گمان طرح آقای خامنه‌ای بوده است در شکستن بار نام ایشان که البتّه به گمان به ایشان به شکل دیگری مطرح شده که به نظر بتوانند از نام مشابه نام خویش در جهت فریب فکر هر شخصی بهره ببرند، باغستان شهریار 09:25 یکشنبه 18 اردیبهشت 1401.

مایلیم دارایی مشکل سازان در حذف دو مرحله‌ای ریال و در هر مرحله نود و هفت درصد ریال بازار بلوکه گردد، باغستان شهریار، ۱۸:۱۸ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در مسیر کسر دو مرحله و در هر مرحله نود و هفت درصد هجم نقدینگی موجود اجرا شود. ۲۲:۱۶ چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰. بهون به بهمن اصلاح شد، باغستان شهریار، ۱۸:۱۷ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰.

, ,