رسیدگی پزشکی برای شخص منظر

تعداد پاراگرف: 1

به گمان آنچه از گمان ما بهرسیدگی پزشکی مطرح شد در خصوص زانو مرتبط به تحررک اندک بوده است، صدایی همچون شکستن که گاهی از زانو بر می خواست که احتمالا کمی پس از همان زمان مطرح به مچ پا و به تازگی گاهی به دست و آرنج دست نیز سرایت داشته است، به نظر پیاده روی و تحررک باعث نرم شدن مفاصل و جزئییات آن می گردد که در تکرار خود احتمالا باعث مرتفع شدن چنان مواردی گردد، باغستان شهریار 15:48 دوشنبه 2 خرداد 1401.