دارو

تعداد پاراگرف: 2

پیشتر در مورد تمایل منظر به عرضه ی رایگان داروهای تولید منظر سخن به میان آمده است، به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن خانوم ماندانا مانی مسیر اجرای موضوع مذکور را دست کم در فلتا(ایران) هموار می سازد، 11:51 چهارشنبه 15 تیر 1401 جولای 6 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

مایلیم در مراکز مرتبط به ما دارو به رایگان در اختیار افراد قرار گیرد همینطور تمایل داریم زیرساخت تولید آخرین داروهای سطح جهان فرآهم آورده شود، باغستان شهریار 23:45 چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401. گمان می‌بریم مناسب مطرح شدن باشد، چه چیز باعث شده است به دارو برسد، آیا دارو موضوع مناسبی است، آیا در طبیعت، کوه و سحرا تقریبی از نزدیک به شبیه به آن در دست نیست، پیشگیری در دایرۀ کدام مراکز تعریف می‌شود، به هر ترتیب اگر مراکز پزشکی مایل به انتقال دانش به مراکز مرتبط به ما باشند مایلیم هر چهار مورد مسدود سازی دارایی و مصادرۀ آن به نفع نهاد منظر، اجرای مجموع جزا و پیگرد(تعقیب) قضایی در خصوص هر شخص مشکل ساز در این مسیر اجرا گردد، 23:52 همین حوالی.