وضعییت منو، شرح و توضیح

تعداد پاراگرف: 18

در پابرگ سایت متن توضیح ترتیب نوشته ها از “نوشته‌ها بر اساس زمانِ ویرایش فهرست می‌گردند و ایجاد نیز ویرایش است، ویرایش ممکن است شامل متن، موضوع، برچسب و این قبیل باشد.” به “نوشته ها بر اساس زمان ویرایش ترتیب می گیرند و هر نوشته ی ویرایش شده در ابتدای فهرست نوشته ها به نمایش در می آید. ایجاد نوشته نیز ویرایش است. ویرایش اغلب شامل متن، عنوان، موضوع، برچسب و این قبیل است.” ویراست شد. 00:11 شنبه 15 مرداد 1401 آگوست 6 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

نام فهرست “Header menu” به “Nav – first” ویراست شد، مورد ششم فهرست منوی مذکور از “کوید 19، کرونا ویروس” به “موید نوزده 19، کرونا ویروس” و مورد هشتم از “پروژۀ درخت کاج” به “پروژه ی درخت کاج” ویراست شد. 11:37 دوشنبه 27 تیر 1401 جولای 18 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. منوی “Nav 7 – Energy” ایجاد شد و به ترتیب نوشته ی “نفت” با تیتر “قیمت نفت”، “بنزین” با تیتر “قیمت بنزین” و نوشته ی “رساندن گاز فلتا(ایران) به اروپا” به آن افزوده شد، 12:03 همین حوالی. پیوند نوشته های “نفت” و “بنزین” افزوده شده بود که بدون اراده ی ما حذف شده است، 12:04 همین حوالی. منو به سربرگ سایت به عنوان مورد سووم پس از “Nav – first” و “Nav 4 – social subject” با فرآیند تغییر نام پوشه ی پلاگین ها برای خارج ساختن افزونه ها از اجرا و در مسیر اجرا رساندن پوشه ی افزونه های ضروری افزوده شد، 12:12 همین حوالی. منوی “Nav 8 – Social object 2 – connection” ایجاد شد و “تعارف در آغاز و پایان دیدار” از مورد هفتم و “غیبت” از مورد چهارم در منوی “Nav 4 – social object” به منوی ایجاد شده انتقال یافت و منوی تازه ایجاد شده در پایین منوی “Nav 4 – social subject” به عنوان فهرست منوی سووم در سربرگ سایت جایگذاری شد، و منوی “Nav 4 – social subject” به شرایط جدید پس از حذف دو مورد به صورت دستی آپدیت شد، روز قبل حوالی پیش از غروب انجام شده است، 00:51 سه شنبه 28 تیر 1401 جولای 19 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

آدرس برگ نخست در منوی اصلی(:) از http://hifor.ir به https://gardun.ir ویراست شد، این موضوع به صورت مستقل توسسط یک فهرست(ul) اجرا شده است، به فهرست کلاس wp-block-navigation افزوده شد، در خصوص نمایش خط درشت در زیر نقطه ی پیش از موارد فهرست و منو این کلاس جهت غیر فععال سازی خط زیر پیوند استفاده شده است با این حال در بتن متن و پاراگراف همچنان خط زیر پیوند موجود است، 01:40 یکشنبه 26 تیر 1401 جولای 17 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. خط زیر پیوند در فهرست در قالب طرراحی شده حذف شده، ویرایش شده ی قالب دو هزار و بیست و دو پیش فرض WordPress که سبک شده و فایل استایل آن از کد تهی گشته، امما به نظر قالب ها به صورت خودسر توسسط آقای عیسی زارع پور وزیر ارتباطات از نو نصب شده اند، به گمان نصب خودسرانه ی قالب ها نیز در این مددت توسسط ایشان انجام می گرفته است در هر به روز رسانی خودکار یا فارغ از به روز رسانی آنها نیز از کنار و فارغ از آن فرآیند در پوشه ی قالب ها جایگزین موجود می شدند، و به گمان نصب خودسرانه ی افزونه ی Aksimet توسسط آقای عیسی زارع پور انجام می گرفته است، 01:54 همین حوالی. در تیتر نوشته “وضعیّت” به “وضعییت” ویراست شد، 01:55 همین حوالی. “چایگزین موارد موجود” به “جایگزین موجود” ویراست، 01:59 همین حوالی. “یا فارغ از به روز رسانی” افزوده شد، 02:18 همین حوالی.

منوی “Authority of the viewpoint” افزوده شد که شامل پیوند به نوشته ی اتوریتی منظر و نماد سلسله ی آقای ابراهیم می شود، این منو در سربرگ سایت فععال گردید، سربرگ در حالت معمول در تمامی برگه های سایت به یک ترتیب در نمایش است، 22:22 جمعه 17 تیر 1401 8 جولای 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

دو فهرست کلاسیک Nav 5 – science با پیوند به نوشته های شکستن سرعت نور و رصد امواج فکر و Nav 6 – environment با پیوند به نوشته ی فریزر جنوبگان، یخچال ساز قطب جنوب افزوده شد، 13:23 چهارشنبه 25 خرداد 1401 Gebze گبزه تارا(ترکیه). نام منوی “Header menu 4 – social subject” به “Nav 4 – social subject” ویراست شد و پیوند نوشته ی “تعارف در آغاز و پایان دیدار” به عنوان مورد ششم پیش از “نان بربری” افزوده شد، 13:31 همین حوالی. نام فهرست “Header menu two – content” به “Nav 2 – content” ویراست شد و پیوند نوشته ی “به نام انسان” به عنوان مورد نخست به منوی مذکور افزوده شد، هنوز شیوه ی مناسبی در مدیرییت منو ها در این نوع جدید از WordPress ندیده ایم و حالت داینامیک پیوند به نوشته ها گویا موجود نیست، به ناچار با استفاده از افزونه ی تعریف ابزارک که برای جایگزاری محتوای منوی اصلی سایت Gardun.ir از آن بهره می بردیم و آن را با استفاده از محتوای یک برگ به عنوان محتوای منو جایگزین ساختیم منو ها و ابزارک ها را فععال ساخته ایم تا از تعریف منوی کلاسیک در سایت برای نشاندن موارد برخوردار باشیم، احتمالا تعریف یک منو نیز چنین نتیجه ای در فععال سازی منو ها و ابزارک ها برساند و شاید در این روند اصولا نمی بایستی منو ها نیز با ابزارک فععال شوند و این فععال شدن نیز در نداوم همان روالی است که گاهی به چشم می رسد و موضوعات نا مناسب فععالییتی مناسب از خود به نمایش می گذارند، 13:43 همین حوالی. ذخیره ی دو فهرست نخست که تازه ایجاد بودند به نظر صورت نگرفته بود که در لحظات گذشته انجام گرفت، 15:29 همین حوالی. در خصوص عنوان سایت به نظر پیش فرض تعریف شده استایل بلاک WordPress است که گمان می بریم در عوض تنظیم دستی مناسب باشد از اساس استایل بلاک حذف گردد، 15:37 همین حوالی.

منوی لغزان پیشتر از ابزارک جهت ارائه ی محتوای خود بهره می‌برد، ما در ویرایش فرم جستجوی پیش فرض WordPress دچار مشکل شدیم که به گمان از کارشکنی سر چشمه می گرفت و بر آن شدیم تا محتوای منو را از طریق ابزارک به تصویر مرورگر برسانیم و از ابزارکی سفارشی در جهت نمایش فرم جستجوی ویرایش شده برخوردار باشیم، فرم جستجو کلیدی جهت جستجوی دقیق تر بیش از فرم پیش فرض با خود داشت که تقریبا هماره از کار افتاده بود که به گمان این نیز بر کار شکنی و دراز دستی اتتفاق می افتاد که یا در سرور با کوته آستینی در فایل ها همچون آنچه در عدم تکمیل آپدیت اخیر اتتفاق افتاد یا در ذهن ما با زدودن تمرکز و اختلال در کامل بودن ترکیب اسکریپت باعث عدم کارایی می شد، به هر حال وضعیّت ابزارک به وضعیّت استفاده از یک برگه جهت بارگزاری محتوای منو تبدیل شد که این نیز خود به گمان هم راستا با آپدیت WordPress است و امکان استفاده از برگه ساز را در منو فرآهم می آورد، گزینۀ ویرایش فرم پیش فرض و یا استفاده از کد کوتاه جهت بارگزاری فرم جستجوی ویرایش شده در گمان است برای زمان مناسب شاید، آزمونی نه چندان متمرکز در خصوص ویرایش فرم پیش فرض نا موففق بود. باغستان شهریار 23:24 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401.

پیوند نوشتۀ “شرط احتجام(جمهور)” به منوی “Viewpoint” افزوده شد، این منو در ابزارک مرتبط به منوی لغزان در نمایش است. باغستان شهریار 04:08 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.

پیوند نوشتۀ “ایثار” به منوی “سربرگ 4 – موضوع اجتماعی” افزوده شد، ویرایشگر دچار اختلال است و نمایانی در سایت مقدور نشد، باغستان شهریار 17:05 جمعه 2 اردیبهشت 1401.

“غیبت” از منوی سربرگ 2 – محتوا” حذف و به مورد سوّم منوی “سربرگ 4 – موضوع اجتماعی” افزوده شد و پیوند نوشتۀ “حقوق مولّف و خالق اثر، کپی رایت” در ردیف چهارم پیش از “نان بربری” قرار گرفت، دقایقی پیشتر در ویرایشگر به نظر مشکل نمایش و عدم امکان ویرایش منوها مرتفع گشته بود که در بارگزاری مجدّد به نظر از نو دچار ایراد شده است. باغستان شهریار، 04:12 پنج‌شنبه 1 اردیبهشت 1401.

پیوند نوشتۀ “مراقبت از سلامت غدّه‌های سرطانی” به “فهرست دوّم سربرگ – محتوا” افزوده شد، در سربرگ سایت نوسازی جهت نمایش انجام گردید، باغستان شهریار، 03:41 پنج‌شنبه 25 فروردین 1401.

پیوند برگهٔ نوشته‌ها بر اساس تاریخ انتشار در منو در دسترس قرار گرفت. باغستان شهریار، ۰۷:۲۴ چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱.

در ساعات اخیر تغییراتی در منوهای سربرگ ایجاد شد و دو منو پیش از نوشته به چهار منو سربرگ تغییر یافتند که جزئیّات آن در نوشتهٔ سربرگ نوشته شده است، “زنده باد دشمن من” به “منوی دوّم سربرگ – محتوا” افزوده شد، باغستان شهریار، ۰۳:۴۳ پنج‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱.

پیوند مجموعه شعر از poemcollection.hifor.ir به poemia.ir در فهرست و پابرگ ویراست شد، باغستان شهریار، 18:27 یکشنبه 14 فروردین 1401.

سرمایه داری به منوی پیش از محتوای دوّم افزوده شد، باغستان شهریار، 19:42 جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰. در کیبورد ویندوز در نگارش اعداد با وجود فعّال بودن زبان فارسی از اعداد لاتین استفاده می‌شود در عوض اعداد فارسی. این موضوع احتمالا دست کم در نتایج جستجوی تاریخ تاثیر گذار خواهد بود، پیشتر به گمانمان رسیده است پیش بینی تبدیل و جایگذاری هر دو حالت در صورت جستجوی تاریخ و زمان، شاید تغییر کلّی اعداد در پایگاه داده نیز به ذهن برسد. 19:46 همین حوالی. “سرمایه داری” از پیش از محتوای دوّم حذف و به پیش از محتوا به عنوان گزینۀ پنجم پس از تخریب کعبه، رفراندوم، زبان فارسی و خانواده افزوده شد. 19:51 همین حوالی.

اسلحه، حمل سلاح برای شهروند به منوی پیش از محتوای دوّم افزوده شد، باغستان شهریار، ۱۶:۳۴ جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰.

در پاراگراف توضیح استفاده از کوکی در تم تاریک و محتوای عریض “بهره می‌برد” به “بهره می‌برند” ویراست شد، باغستان شهریار، 13:28 چهارشنبه 10 فروردین 1400.

بهره بری تنظیم عرض محتوا از کوکی در منو در پاراگرافی پیش از کد کوتاه(کلید اجرا) افزونهٔ محتوای عریض‌تر افزوده شد، باغستان شهریار، ۱۷:۳۹ شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۰. افزودن این قبیل توضیح پیش از ابزارهایی که از کوکی بهره می‌برند بار نخست نیست امّا به نظر فراموش شده است در جاسازی پیش از کلید محتوای عریض‌تر شرح آن، این افزونه یکبار دوباره سازی شده است در گذار به لایسنس اف اس و فراموشی ثبت لایسنس ام آی تی که ما را بر حذف بخش ام آی تی مرتبط به جاوا اسکریپت داشت و ایجاد-دارندهٔ کوکی در جاوااسکریپت تحت اف اس مهیّا شد. ۱۸:۰۴ همین حوالی. شمول تم تاریک نیز افزوده شد، 21:41 همین حوالی.

لینک سایت‌های sarif.ir، temup.ir و gardun.ir از فهرست حذف یا ویراست شدند، در جابجایی از حساب حقوقی نزد nic.ir به حساب حقیقی دامنه‌های مجموعه اشعار و لایسنس و اسکریپت به آدرس در ساب دامنه در flowup.ir منتقل شدند، مجموعه شعر d و لایسنس t. باغستان شهریار، ۱۰:۰۳ پنج‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰