مترو

تعداد پاراگرف: 4

چند سال پیشتر چنین شنیدیم که گویا از ژاپن برای بازدید از تونل های مترو تهران آمده بودند و بعد از روئت آنها را مناسب تونل های فاضلاب مطرح داشته اند از پهنای اندکشان، 15:21 چهارشنبه 8 تیر 1401 29 جون 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. “دانسته اند” به “مطرح داشته اند” ویراست شد، 15:24 همین حوالی.

پاراگراف پیشین از نوشته با اسلاگ metro-2 منتقل شده است، با وجود نوشته در جستجوی نوشته و دسته نتیجه‌ای حاصل نبوده است و لاجرم هر دو از نو ایجاد گشته است، هر دو حذف شد. باغستان شهریار، 20:02 چهارشنبه 18 اسفند 1400.

به گمانمان در مترو تهران پیشتر نیز حدّاقل در ایستگاه مترو تجریش با این موضوع مواجه بوده‌ایم که سرعت پلّه برقی از تناسبی که در دیگر نقاط بوده کندتر است در ایستگاه بعثت خروجی به سمت شمال نیز این گمان متبادر گشت، گمان می‌بریم تناسب عمومی در سرعت پلّه برقی پائین است و احتمالاً بتواند درصدی افزایش یابد. ۱۲:۱۵ چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، خروجی ایستگاه مترو بعثت.

سیزده و یازده دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر مشکلات مترو دست کم در این ایّام و دست کم در تهران از آقای خاتمی می‌جوشند بر بستر آقای خامنه‌ای، چنین به گمان ما رسیده است.