مایکل جکسون

تعداد پاراگرف: 1

به نظر فوت آقای مایکل جکسون قتل بوده است و به دست آقای اوباما اتّفاق افتاده است، ۱۳:۱۹ پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ مارس ۷ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار.