ماکروسافت

تعداد پاراگرف: 1

پانزده و سی و یک دقیقۀ پنج‌شنبه بیست و هفت آبان هزار و چهارصد شمسی، در خصوص ماهیّت مالکیّت ماکروسافت پیشتر موضوعاتی به میان آورده‌ایم، گویا شخصی که ما به عنوان شریک و طرّاح اصلی در ماکروسافت مطرح کرده‌ایم آقای Paul Allen نیز وضعیّتی مشابه آقای بیل گیتس داشته‌اند و به نوعی از غصب به زور و تهدید و تعدّی به حریم افراد این جایگاه را ایجاد کرده‌اند، به نظر وضعیّتی که به این موقعیّت ماکروسافت بدل گشته است با سرقت Dos آغاز شده است در مقطعی که گویا IBM مایل به عرضۀ آن به صورت کالای تمام فروشی نبوده است و نظر به حالت متن باز یا Freemium داشته‌اند با اینحال در ابتدا به نوعی رضایت ایشان برای نسخه‌های اوّلیّه تامین شده و انتشار تمام فروش آغاز گشته است امّا سپس از نظر ایشان بازگشته‌اند و مخالفت ایشان را با تهدید پاسخ گفته‌اند دست کم تا این ایّام، چنین به گمان ما رسیده است. شانزده و شش دقیقۀ همین روز، DOS مخفّف سیستم عامل کثیف است، گویا طرّاح وقت در IBM با وجود تحدید از این نام نگذشته‌اند و تغییر نام پیشوند حتّی پس از فروش به ماکروسافت از MS-Dos به QDos مورد قبول واقع نشده است چرا که در قرارداد استفاده از همین نام شرط لازم بوده است، به نظر در تمام این سالها تلاش آقای بیل گیتس به کم رنگ کردن این کثیفی از طریق نمایش‌های بشر دوستانه و محیط زیستی بوده است، چنین به گمان ما رسیده است. شانزده و بیست و دو دقیقۀ همین روز، XAMPP به نظر با پشتیبانی IBM عرضه شده است، چنین به گمان ما رسیده است.

,