خاور میانه، فایرسپات

تعداد پاراگرف: 1

هفده و سی و سه دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار تغییر نام خاورمیانه به فایرسپات به پیشنهاد تغییر داده شده است، پیشتر در این قبیل موضوعات اشاره یا اشاراتی داشته‌ایم، به گمان ما در نام گذاری این چنین به عنوان مثال نامیدن ژاپن به عنوان شرق دور به نوعی از افراد با نامی فارغ از نظر و تعریف آنها یاد می‌گردد در صورتی که برای یک ژاپنی شرق دور احتمالاً سواحل کالیفرنیا در غرب ایالات متّحدهٔ آمریکاست، این قبیل غالبا در زمان کشف دنیا در قرن‌های گذشته توسّط اروپا خاصه بریتانیا مرسوم گشته است. چنین گمان برده‌ایم.