وزارت تجارت

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم تجارت انحصاری و مونوپول در حکومت حذف گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این فر آیند مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 15:32 شنبه 12 شهریور 1401 سپتامبر 3 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “هر نوع” از پیش از “تجارت” حذف شد، 15:35. “سطح” پیش از “حکومت” حذف شد، 15:37.

مایلیم هر شش جزا در خصوص آقای خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی اجرا شود، مایلیم گمرک از زیر مجموعهٔ وزارت دارایی و اقتصاد به وزارت تجارت منتقل شود، هر شش جزا تمایل ماست در خصوص هر فرد مشکل ساز در این زمینه همینطور در خصوص تفکیک صمت به سه وزارت صنعت و معدن و تجارت. ۲۳:۱۲ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰.