وزارت صنایع دستی

تعداد پاراگرف: 1

به گمان با نظر آقای کرباسچی به عنوان ریاست جمهوری و آقای خاتمی به عنوان رهبر مایلم صنایع دستی به عنوان وزارتخانه ای مستقل فعّالیّت کند. ۱۳:۲۴ یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ فوریه ۴ ۲۰۲۴ تبریز.