وزارت اطّلاعات

تعداد پاراگرف: 1

آیا می‌توان وزارت اطّلاعات را از وضعیّت امنیّتی به پاسخگوئی در نظر گرفت، آنجا که هر چه پرسیده شود دست کم سر نخ و باریکه‌ای از روشنائی راه برای شهروند به دست رسد، آیا مناسب است ما وضعیّت امنیّت را در وزارت خانه‌ای دیگر در نظر بگیریم و این موضوع را در جنب وزارت گردشگری تعریف داریم، به هر ترتیب مایلیم لفظ اطّلاعات به چنان مرکزی اطلاق شود. 21:16 پنج‌شنبه 28 بهمن 1400.