وزارت پزشکی

تعداد پاراگرف: 2

به نظر وزارت پزشکی برای نام آنچه پیشتر سلامت و بهداشت مطرح شده بود مناسب است. چنین گمان برده‌ایم. عنوان نوشته به “وزارت پزشکی” از “وزارت بهداشت” تغییر داده شد. هشت و چهل و نه دقیقهٔ جمعه بیست و شش آذر هزار و چهارصد شمسی.

هفده و چهل و یک دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، قرار تغییر نام وزارت بهداشت به وزارت سلامت به پیشنهاد تغییر داده شده است.