وزارت راه و شهرسازی

تعداد پاراگرف: 1

مایلم بنیاد مسکن زیر نظر وزارت راه و شهرسازی فعال باشد، در این خصوص به نظر آقایان میر حسین موسوی، خاتمی و کرباسچی موافق هستند، ۱۱:۵۰ یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ فوریه ۴ ۲۰۲۴ تبریز.