وزارت ورزش و جوانان

تعداد پاراگرف: 1

به گمان مناسب است تفکیک وزارت ورزش و جوانان به دو وزارتخانه ی ورزش و جوانان که به گمان مناسب می آید وزارت جوانان در رابطه ای مناسب با مجمع نمایندگان و وزارت آموزش باشد، 22:36 یکشنبه 30 مرداد 1401 آگوست 21 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.