وزارت ورزش و جوانان

تعداد پاراگرف: 2

به گمان آقای کرباسچی به عنوان رییس جمهور حضور آقای علی دایی را به عنوان وزیر ورزش و جوانان مناسب می پندارند، مایلم چنین باشد. ۲۰:۲۶ چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ژانویه ۳۱ ۲۰۲۴ تبریز.

به گمان مناسب است تفکیک وزارت ورزش و جوانان به دو وزارتخانه ی ورزش و جوانان که به گمان مناسب می آید وزارت جوانان در رابطه ای مناسب با مجمع نمایندگان و وزارت آموزش باشد، 22:36 یکشنبه 30 مرداد 1401 آگوست 21 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.