آقای میر حسین موسوی

تعداد پاراگرف: 19

پیشتر در خصوص گمان خویش از تاثیرات آقای خامنه ای در دوران پایانی حضور آقای خمینی به گمان به ظاهر در مسند قدرت سخن به میان آمده است و اینکه فوت آقای خمینی نیز نتیجه ی فرآیند یا فرآیندهای چیده شده به دست آقای خامنه ای بوده است، در خصوص استعفای آقای موسوی در سال 1367 شمسی به گمان آقای خامنه ای نخست از طریق کانال قبضه ی آقای خمینی آقای موسوی را به نوعی در حصر می گیرند و با نام آقای خمینی اجبار به استعفای ایشان مطرح می شود و سپس با انتشار در روزنامه ی جمهوری اسلامی موضوع عمومی می گردد و سپس آقای خامنه ای با نوشتن نامه ای در مقام احتجام از نپذیرفتن استعفای آقای موسوی سخن به میان می آورند که به نظر در پایان نامه ی عدم پذیرش استعفا همراه تذککری است که پذیرفتن موارد مالی مطرح شده از جانب آقای خمینی را متذککر می شوند، 13:52 پنج شنبه 20 مرداد 1401 آگوست 11 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

چنین به گمان ما رسیده است که آن شخصیّت تولید دارندهٔ وحشت و خشونت که از آقایان موسوی و خاتمی گمان می‌بردیم موجود است، همسران ایشان. ۱۷:۰۷ پنج‌شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰. اندکی پیشتر گمان برده‌ایم آمار فوت دویست و بیست و شش نفر در روز گذشته تحت تاثیر همسر آقای میر حسین موسوی است، اینکه اصل آمار صحیح بوده است یا خیر بحث دیگری‌ست. 19:54 همین روز.

چنین به گمان ما رسیده است که خانوم ندا آقا سلطان جهت شورانده شدن به قتل رسیدن و هدف تبلیغات واقع شدن انتخاب شده‌اند و قتل ایشان توسّط افراد نزدیک به آقای موسوی اجرا شده است. ۱۰:۴۷ سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰.

به گمان ما شرایط آقای موسوی برای شروع کار در خصوص آقای خامنه‌ای مهیّاست. ۰۸:۴۸ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰.

به نظر مناسب می‌رسد کندن پوست آقای خامنه‌ای را بر عهدهٔ آقای موسوی گذاردن، چنین گمان می‌بریم. ۱۵:۲۷ یک‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰. تمایل ما چنین است. ۱۵:۳۳ همین روز. همینطور بریدن گوش و زبان و حذف بینایی. ۱۵:۵۲ همین روز.

اگر نزدیک به واقع بپنداریم حضور آقای موسوی در بیجینگ را و اینکه نقش ایشان در تهران توسّط آقای محمّد جواد ظریف ایفا می‌شود به نظر بازگشت آقای موسوی در حالتی که عزیمت داشته مقدور نگردد، چنین گمان برده‌ایم. نه و بیست و دو دقیقهٔ سه‌شنبه سی آذر هزار و چهارصد شمسی. به گمان ما آقای ظریف نیز از شب گذشته وضعیّتی تفهیم شده دارند که اگر افراد موجّحی ایشان را هدایت کنند شاید طلب سلول شهری نیز داشته باشند برای دوران مقتضی، نه و چهل دقیقهٔ همین روز.

آیا ممکن است گمان ببریم نفس کشیدن فردی حکم پر پر شدن نزدیکانش باشد جلوی چشمانش. چهارده و هجده دقیقهٔ شنبه بیست آذر هزار و چهارصد شمسی.

آیا ممکن است کسانی خانوادهٔ مقتولی را با تحدید و ارعاب مجبور به رضایت دادن کنند و این فرآیند را نتیجهٔ حضور و زحمت شخص ثالثی چون آقای علی دایی نمایش داده و جا بزنند. با اینکه به نظر تحریک آقای خامنه‌ای نیز بی تاثیر نبوده است امّا به گمان ما بستری که آقای موسوی ایجاد کرده‌اند این موضوع را ممکن ساخته است، چنین این طرح موضوع در این برگ مکتوب گشت، در مجموع چنین گمان برده‌ایم، یازده و هفده دقیقهٔ جمعه نوزده آذر هزار و چهارصد شمسی. اگر چنین موضوع یا موضوعاتی به پایه و اساس کذب نبوده و مطرح باشد، دوازده و دوازده دقیقهٔ جمعه نوزده آذر هزار و چهارصد شمسی. “از اساس” پس از “چنین” حذف شد، در کلمات بعدی به پایه و اساس اشاره شده است، در متن این موضوع مشهود است با اینحال به نظر قید آن لازم آمد، دوازده و بیست و یک دقیقهٔ همین روز.

به نظر قتل آقای قاضی منصوری در رومانی کار آقای میر حسین موسوی بوده است، پیشتر در خصوص تاثیر آقای پوتین در اجرای آن یا به کل اجرای این موضوع از طریق کارگزاران آقای پوتین سخن به میان آمده است، در مجموع چنین به گمان ما رسیده است، دوازده و پنجاه و نه دقیقهٔ یک‌شنبه هفت آذر هزار و چهارصد شمسی.

هفده و بیست و هشت دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و پنج آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک جنگی توسّط آقای موسوی انجام گرفته است، چنین به گمان ما رسیده است.

بیست و دو شش دقیقهٔ دوشنبه بیست و چهار آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر موضوع بازگردانی تصویر افراد(آقای خمینی) بر روی اسکناس‌ها که بعد از هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به شکلی تلاش‌هایی برای حذف آن صورت گرفته بود به دست شرخر و چاقوکش و حذف کننده و تروریست رستهٔ دلق پوشان و آقای خمینی یعنی آقای میر حسین موسوی و طبق معمول از مسیر خشونت انجام پذیرفته است، به نظر در تمامی ترورهای جمهوری اسلامی از زمان شکل گیری تا دست کم این ایّام آقای موسوی سازماندهی اصلی را بر دوش داشته‌اند، چنین به گمان ما رسیده است.

دوازده و سی و نه دقیقهٔ دوشنبه بیست و چهار آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر شما آیا مناسب خواهد بود منوط به دلخواه آقای موسوی از ایشان طلب شرح موضوع حصر را داشته باشیم، به نوعی از ایشان خواهش کنیم در این خصوص برای ما صحبت کنند. مقصود از ما بنگاه‌های خبری و سندیکاها، اصناف و جوامع و به طور کلّی این اکوسیستم بشری است.

پانزده و چهل و سه دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر ترور آقای صیّاد شیرازی نیز کار آقای میر حسین موسوی بوده است، چنین به گمان ما رسیده است.

پانزده و بیست و دو دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر فرمان بریدن سر توسّط داعش را آقای میر حسین موسوی صادر نموده‌اند، چنین به گمان ما رسیده است.

پانزده و ده دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر ترور آقای فخری زاده کار گروه آقای موسوی بوده است. چنین به گمان ما رسیده است.

چهارده و پنجاه و یک دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، در خصوص آقای یاس(رپر) که به گمان ما نوهٔ آقای موسوی هستند و به ترتیبی گویا بازوی اجرایی توحّش و ترور آقای خامنه‌ای از طریق آقای موسوی در سطح جهان سخن به میان آورده‌ایم.

یازده و هشت دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر انفجار مرکز یهودیان آرژانتین اجرای آقای میر حسین موسوی بوده است، چنین به گمان ما رسیده است. در این خصوص و گمان ما از شراکت تل آویو در این عملیات مواردی را مطرح داشته‌ایم همچون انتخاب ساختمان و مجمع از جانب نهاد ریاست جمهوری اُفا(آنچه اسرائیل نام داشت).

ده و هفده دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر انتخاب و تله گذاری و گرفتار کردن سلطان سکّه برای اعدام که در سالیان اخیر صورت گرفت کار آقای میر حسین موسوی بوده است، چنین به گمان ما رسیده است.

پانزده و پنجاه و نه دقیقهٔ شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی، ما پیشتر در خصوص گمان خویش مبنی بر بیرون کشیدن جنین خانوم پگاه آهنگرانی توسّط آقای میر حسین موسوی به دلیل پرهیز از قرائت خطبه سخن به میان آورده‌ایم که شاید یکی از دلایل اختلال جاری در سایت گردون گشت، به هر ترتیب گویا دستور این امر برای سر جا نشاندن صنف هنرمندان توسّط آقای سیّد محمّد خاتمی صادر شده است. در خصوص جنین گویا آقای موسوی ترجیح داده‌اند کمی رشد داشته باشد و شکم برای خروج آن پاره شود. در مجموع چنین به گمان ما رسیده است.