خانوم هدیه تهرانی

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر در مورد گمان به فوت آقای مهرداد میناوند در درگیری ویروس کوید نوزده با نظر خانوم هدیه تهرانی در نوشته ی مرتبط به خانوم مریلا زارعی اشاره شده است، به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن خانوم هدیه تهرانی مسیر اجرای واکنش مناسب برای قضاتی که حکمی بدون تقاضای قصاص بر جرح یا اعدام اشخاص صادر داشته اند هموار می سازد، 21:39 سه شنبه 14 تیر 1401 جولای 5 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.