خانوم مریلا زارعی

تعداد پاراگرف: 1

به گمان فوت آقای علی انصاریان بر اثر کوید نوزده با تصمیم خانوم مریلا زارعی صورت گرفته است، 16:10 سه شنبه 14 تیر جولای 5 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. در خصوص فوت آقای مهرداد میناوند در اثر کوید 19 به گمان با نظر خانوم هدیه تهرانی صورت گرفته است، 16:13 همین حوالی.