آقای عادل فردوسی پور

تعداد پاراگرف: 2

در مجموع چنین گمان برده‌ایم. گویا آقای فردوسی پور به صلاحدید آقای خامنه‌ای در مجالس قتلی حضور داشته‌اند، به نظر هدف از این موضوع بازتاب ناخودآگاه ترس در وجود مخاطبین برنامهٔ نود بوده است. قتل پزشکی که پیشتر به آن اشاره شده است، کالبد ایشان طبق آنچه مطرح شد در تونل توحید یافت شده بود و دلیل مرگ عدم حفظ تعادل مطرح گشت اگر یاری مناسبی از حضور ذهن همراهمان بوده باشد، به هر ترتیب مجلس قتل آن پزشک نیز به گمان ما از همین موارد است. بیست و سه و چهل و هشت دقیقهٔ پنج‌شنبه نه دی هزار و چهارصد شمسی.

به نظر آقای عادل فردوسی پور مجری برنامهٔ نود در شبکه سه مسئول نظارت بر فرایض تفتیش عقایدی همچون اطمینان حاصل نمودن از برپایی نماز تمامی کارمندان نیروی انتظامی در شهر تهران هستند. پیشتر در خصوص حکایت نماز، عصر محمّد نبی و آنچه این دلق پوشان بر علیه هستند سخن به میان آمده است که بنا بر گمان ما ورزش یک نمونه از آنهاست، هجده و سی دقیقهٔ یک‌شنبه هفت آذر هزار و چهارصد شمسی.