آقای احمد وحیدی

تعداد پاراگرف: 1

ده و پنجاه و هشت دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، پیشتر به سفر آقای وحیدی به بلوچستان و سیستان در خصوص جلوگیری از طرح‌های گسترش آن منطقه گمان برده‌ایم، به نظر ایشان در بتن کارشکنی‌های موجود حضور دارند و شاید بتوان گفت گسترهٔ آن از موضوعی مرتبط با زندگی روزمرّهٔ تک تک افراد این اجتماع به صورت مستقیم و جامعهٔ جهانی احتمالاً به صورت غیر مستقیم کنار نیست، با این فرض و گمان آیا مطرح شدن دستگیری ایشان امری موجّه و معقول به نظر می‌رسد.

,