آقای علی فروغی

تعداد پاراگرف: 1

به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن آقای علی فروغی مدیر شبکه ی سه فلتا(ایران) آنچه گمان می بریم جنایات نیروهای وابسته به آقای محسن رضایی در خصوص نیروهای مسللح فلتا(ایران) است را متوققف سازد، مرزبانی و پلیس دست کم موارد متبادر به ذهن است، 11:14 سه شنبه 4 مرداد 1401 جولای 26 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. دست کم از این زاویه ی اجرا، اگر رویدادی مشابه از جانب نیروهای داخلی واقع شود به گمان اثر آقای جهانگیر کوثری است، 11:19 همین حوالی. به گمان آقای جلالی دسترسی به قوای اجرایی آقایان رضایی، فروغی و کوثری را ندارند، به نظر در صدد انتقال از طریق دفتر آقای خامنه ای هستند، 11:24 همین حوالی.