آقای علی کریمی

تعداد پاراگرف: 4

به گمان سخنان آقای کریم باقری در خصوص آقای علی کریمی با مضمونی شبیه چنین که آقای علی کریمی خائن نیستند و با شرف هستند با تحدید فرزند یا فرزندان آقای کریم باقری صورت گرفته است، 07:10 پنج شنبه 7 مهر 1401 سپتامبر 29 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. به گمان آقای کریم باقری به ترتیبی برخورد داشته وار که این موضوع به وقوع بپیوندد و به عنوان پرچم یا نشانی یا شبیه چنین در ذهن ما از وضعییت هنجار آقای علی کریمی باقی بمان وار تا مثل دفعه یا دفعات پیشین از قرار جزا برای آقای علی کریمی صرف نظر نداشته باشیم، در این بخش نوشته از “وار” به جای “اند” در کلمه ی “داشته اند(داشته وار)” و در کلمه ی “بمانند(بمان وار)” برخوردار شدیم، 07:32.

این موضوع ایشان را از جزا دست کم در گمان ما رها نخواهد ساخت، مایلیم آقای علی کریمی تحت تعقیب قضائی قرار گیرند و دارایی مشکل سازان در این مسیر مسدود و مجموع جزا بر ایشان اجرا گردد، مایلیم تمامی جزا داران و اشخاصی که اموال ایشان مصادره است تحت تعقیب قضایی قرار گیرند با شرایط مذکور، همینطور شخص یا اشخاصی که در مسدود سازی دارایی اشخاص اشاره شده کارشکنی دارند، باغستان شهریار، 15:17 یکشنبه 28 فروردین 1401

مایلیم دارایی آقای علی کریمی بلوکه گردد، باغستان شهریار، ۱۴:۴۵ شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۰. در مورد ایشان گمان ما دست کم با اشراف به موضوع پادویی دربانان دربانان آقای خامنه‌ای و ارتباط با کارتل‌های موادّ مخدّر خارج از احتجام(رای اکثریّت) است. ۱۴:۵۹ همین حوالی.

مایلیم هر شش جزا در خصوص آقای علی کریمی اجرا شود. ۱۹:۲۹ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰.

,