آقای علی پروین

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم هر شش جزا در خصوص پسر آقای علی پروین آقای محمّد پروین اجرا شود. ۱۹:۴۴ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰. همینطور خود ایشان، ۲۰:۰۸ همین روز.