آقای بهرام عین اللهی

تعداد پاراگرف: 3

شش و سه دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، آیا ما به شخصیّت گرانمایه اشاره داشته‌ایم، این ایجاب وضعیّت است که چوب نازک کبریتی شده است ستون پایانی حکایتی، احتمالاً، دست کم یکی از آن‌ها، البتّه گمان ما همان پایانی‌ست، بلا نسبت ستون و چوب کبریت، چنین به گمان ما رسیده است.

پانزده و چهل و پنج دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، آیا در این سطح و مضنّه ممکن است افرادی در مسیری همچون جلوگیری از بررسی وضعیّت آقایان بهرام عین اللهی، نمکی و ظریف بربیایند، به نظر ستون جلوگیری از دستگیری آقای خامنه‌ای یا دست کم یکی از ستون‌های مهم، اگر چنین چیزی در برنامهٔ جامعه باشد آقای عین اللهی است، چنین به گمان رسیده است.

پانزده و بیست دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، در خصوص آقای عین اللهی(وزیر بهداشت) آنچه به گمان ما رسید تداوم وضعیّت آقای نمکی(وزیر پیشین بهداشت) بوده است، به شکلی قصّابی ظریف افراد، حذف و ترور اشخاص در لباس پزشک، از طریق کوید و تولید مخدّرات صنعتی، چنین به گمان ما رسیده است.