آقای دیئِگو مارادونا

تعداد پاراگرف: 3

اگر آقای مارادونا به قتل رسیده باشند، به نظر فوت آقای مارادونا کار رییس جمهور پیشین آرژانتین آقای آلبرتو فرناندز بوده است. ۰۲:۰۴ جمعه ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ فوریه ۱۶ ۲۰۲۴ تبریز.

اگر بررسی فوت آقای مارادونا مناسب است مایلیم اجرا شود و در صورتی که در مسیراجرای بررسی جزئییات فوت آقای مارادونا شخص مشکل سازی بودند تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا به اجرا برسد، 23:11 پنج شنبه 13 مرداد 1401 آگوست 4 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. در شرط نخست نوشته بخش بررسی فوت “مناسب به گمان می رسد” به “مناسب است” ویراست شد، 23:27 همین حوالی. اختلال در ذخیره که با روشن شدن صفحه با لحظه ای تاخیر انجام گرفت، 23:32 همین حوالی.

به گمان فوت آقای مارادونا قتل و کار آقای سیلویو برلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا بوده است. 18:21 چهارشنبه 12 مرداد1401 آگوست 3 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.