آقای دانلد ترامپ

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم هر شش جزا در خصوص همسر آقای ترامپ اجرا شود. ۲۰:۱۳ دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰.