موضوعات اخیر

آقای ابراهیم رئیسی


در خصوص موضوع انتشار ارتباط اشخاص در کسوت شخص نخست مُلک که پیشتر مطرح شده است نام آقای رئیسی را از فهرست حذف می داریم، اگر از جانب همسر آقای رئیسی مشکل باشد به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن همسر آقای ناطق نوری موضوع را بر طرف می سازد، 13:23 دوشنبه 20 تیر 1401 جولای 11 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن همسر آقای ناطق نوری آقایان ملک سلمان و بن سلمان را تحت مدیرییت امن می گیرد، 13:42 همین حوالی.

مایلیم تمامی تماس‌های آقایان ابراهیم رئیسی برای فلتا(ایران)، شی جین پینگ برای چانا و ختن(چین)، پوتین برای فارا(فدراسیون روسیه)، اردوغان برای تارا(ترکیه)، آقای ملک سلمان برای لِنا(عربستان)، بشار اسد برای سوریه رصد گردد و به انتشار برسد، مایل نیستیم اشخاص مذکور با شخصی در مُلک مطرح شده یا خارج از آن در کسوت شخص نخست مُلک ارتباط بر قرار دارند، مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض اجرا گردد، باغستان شهریار 14:26 سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1401. “با شخصی خارج از مُلک مطرح شده در کسوت احتجام” به “با شخصی در مُلک مطرح شده یا خارج از آن در کسوت شخص نخست مُلک” ویراست شد، 21:55 همین حوالی. همینطور در خصوص تمامی کشورهای سلطنتی مایل نیستیم نهاد یا شخص نخست نهاد با چنان عنوانی در ارتباط با دیگر شخص باشند و مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض اجرا گردد، 21:58 همین حوالی. “ارتباط با دیگر اشخاص” به “ارتباط با دیگر شخص” ویراست شد، 22:13 همین حوالی.

به گمان آقای رئیسی از نامهٔ تقاضای بودجه از جانب شهرداری در استان البرز جهت استقبال مطّلع شده‌اند و مسیر مترو و سفرهٔ خوابگاه دانشجویان را برگزیده‌اند، گمان می‌بریم لغو تمایل به اجرای جزا در خصوص ایشان مناسب باشد و چنین مایلیم، ما پیشتر در این برگه بررسی نداشته‌ایم و این تمایل جزا که در ۱۶ بهمن سال گذشته نوشته شده به گمان از تیررس ضنّ ما و گمان ما در مشکل سازی در روند جامعه دور مانده است وگر نه گمان نمی‌بریم تا به حال لغو نمی‌گشت. باغستان شهریار، ۲۲:۱۷ جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱.

مایلیم هر شش جزا در خصوص آقای رئیسی اجرا شود. ۲۱:۵۷ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم پوست همسر آقای رئیسی زنده کنده شود، دوازده و یک دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

از قضا گمان می‌بریم اگر تمام ملک را بخوابانیم در مسیر بررسی و مرتفع سازی همسر آقای رئیسی زیان نکرده باشیم. یازده و پنجاه و هفت دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

به نظر شما آیا مطرح نمودن بررسی شرایط همسر و دو دختر آقای رئیسی ریاست جمهور جامعهٔ حاضر ممکن است امری نزدیک به مناسب برای شرایط کنونی باشد، گمان نمی‌بریم ایشان هنجاری بی زیان در قبال جامعه برگزیده باشند. پیشتر دستگیری این سه تن را مقرّر داشته‌ایم و سپس منتفی در نظر گرفتیم و احتمالاً این روند بیش از یک بار صورت پذیرفت و گویا همین موضوع امر را بر ایشان مشتبه ساخته است که رویین تن گشته‌اند، در این میان پیشتر احکامی با عنوان حکم تیر صادر می‌گشت با این مفهوم که در صورت گریز افراد زنده یا کالبد بی‌جانشان به عودت برسد که بعدها یکجا منتفی گشتند. در مجموع چنین به گمان و حضور ذهن ما رسیده است، نوزده و چهل و سه دقیقهٔ دوشنبه هشت آذر هزار و چهارصد شمسی.

,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.