آقای ابراهیم رئیسی

تعداد پاراگرف: 10

پیشتر برای دفعه ی دووم مطرح داشتیم که مناسب می پنداریم تا زمان بر طرف سازی شورای نگهبان کرسی شخص احتجام به صورت مشورتی اداره گردد و البتته به گمان خویش در خصوص مناسبت آقای رئیسی برای آن کرسی نیز سخن به میان آوردیم، به گمان مناسب است چنان حالت مشورتی لغو گردد و مایلیم چنین باشد، نوعی از وضعییت پایا پای را بین آقای رئیسی و شورای نگهبان یا ساختار ولایت شحص فقیه گمان بردیم و می پنداریم چنین مناسب باشد، 22:07 جمعه 1 مهر 1401 سپتامبر 23 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. به نظر گسل مشکل در پشتیبانی نیروهای مسللح از اشخاص مشارکت دارنده بوده است، یک نفر یافت نشدند به ما بگویند بلا نسبت خر خرتان یا خرهایتان به چند من است، نه فتوایی نه دستگیری نه دادگاهی نه حکمی، این اشخاص این همه قرن چه طور دوام آورده هستند، 22:13. به هر ترتیب بلا نسبت خر، 22:16. “یا خرهایتان” به بعد از “خرتان” افزوده شد، 22:18. “بلا نسبت خر” به پیش از “خرتان” افزوده شد، 22:19.

در ادامه ی پاراگراف پیشین که مربوط به دقایقی قبل است در زمان مشغول بودن در دفتر آژانس مسافرتی در میرداماد نخستین بار واژه ی خویش فرمایی را در خصوص بیمه شنیدیم وقتی در خصوص بیمه ی زمان مشغول به کار خویش در آن مرکز از مدیر مرکز پرسش مطرح شد ایشان بدون گفتن این موضوع که بیمه در زمان مناسب اگر واریز نشود وقت آن می گذرد شبیه چنین گفتند که ما از خویش فرما بهره ببریم و خود بیمه ی ماه های گذشته را واریز داریم، حال اینکه یا اططلاع نداشته هستند و یا اینکه آغشته به دروغ گفته هستند، “ر” از انتهای “بار” حذف شده، ۱۲:۵۰ سه شنبه 29 شهریور 1401 سپتامبر 20 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. حال اینکه یا در دایره ی اططلاع ایشان نبوده است و یا اینکه در کلام ایشان دروغ بوده است، ۱۲:۵۱. “آغشته به دروغ” در نسخه ی نخست افزوده شد، ۱۲:۵۳. گمان ما چنین است که از ایشان خواسته شده بوده است و ایشان هم منفعت یافته هستند و اططلاع دختر کوچک آقای رئیسی هم از این موضوع و هم از موضوع سرقت از ما بوده است، به گمان ایشان دست کم یکی شخص رابط آقای خامنه ای برای رفع این قبیل سرقت ها در صورت لزوم در ساختار قضایی بوده هستند دست کم در خصوص شخص منظر، ۱۳:۰۲. “ای” از انتهای نام آقای خامنه ای حذف شد، ۱۳:۰۳.

به گمان دختر کوچک آقای رئیسی نخستین شخص خویش فرما هستند در خصوص استفاده از توالت چمباتمه ای در عوض فرنگی، در خصوص سرقت از شخص منظر که در نوشته ی سلامت روز گذشته اشاره شد به گمان شخصی توسسط آقای احمدی نژاد در خانه ی خویشان آقای والد وارد شده هستند و از آن طریق به ما نزدیک شدند، 12:07 سه شنبه 29 شهریور 1401 سپتامبر 20 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

در خصوص موضوع انتشار ارتباط اشخاص در کسوت شخص نخست مُلک که پیشتر مطرح شده است نام آقای رئیسی را از فهرست حذف می داریم، اگر از جانب همسر آقای رئیسی مشکل باشد به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن همسر آقای ناطق نوری موضوع را بر طرف می سازد، 13:23 دوشنبه 20 تیر 1401 جولای 11 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن همسر آقای ناطق نوری آقایان ملک سلمان و بن سلمان را تحت مدیرییت امن می گیرد، 13:42 همین حوالی.

مایلیم تمامی تماس‌های آقایان ابراهیم رئیسی برای فلتا(ایران)، شی جین پینگ برای چانا و ختن(چین)، پوتین برای فارا(فدراسیون روسیه)، اردوغان برای تارا(ترکیه)، آقای ملک سلمان برای لِنا(عربستان)، بشار اسد برای سوریه رصد گردد و به انتشار برسد، مایل نیستیم اشخاص مذکور با شخصی در مُلک مطرح شده یا خارج از آن در کسوت شخص نخست مُلک ارتباط بر قرار دارند، مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض اجرا گردد، باغستان شهریار 14:26 سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1401. “با شخصی خارج از مُلک مطرح شده در کسوت احتجام” به “با شخصی در مُلک مطرح شده یا خارج از آن در کسوت شخص نخست مُلک” ویراست شد، 21:55 همین حوالی. همینطور در خصوص تمامی کشورهای سلطنتی مایل نیستیم نهاد یا شخص نخست نهاد با چنان عنوانی در ارتباط با دیگر شخص باشند و مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض اجرا گردد، 21:58 همین حوالی. “ارتباط با دیگر اشخاص” به “ارتباط با دیگر شخص” ویراست شد، 22:13 همین حوالی.

به گمان آقای رئیسی از نامهٔ تقاضای بودجه از جانب شهرداری در استان البرز جهت استقبال مطّلع شده‌اند و مسیر مترو و سفرهٔ خوابگاه دانشجویان را برگزیده‌اند، گمان می‌بریم لغو تمایل به اجرای جزا در خصوص ایشان مناسب باشد و چنین مایلیم، ما پیشتر در این برگه بررسی نداشته‌ایم و این تمایل جزا که در ۱۶ بهمن سال گذشته نوشته شده به گمان از تیررس ضنّ ما و گمان ما در مشکل سازی در روند جامعه دور مانده است وگر نه گمان نمی‌بریم تا به حال لغو نمی‌گشت. باغستان شهریار، ۲۲:۱۷ جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱.

مایلیم هر شش جزا در خصوص آقای رئیسی اجرا شود. ۲۱:۵۷ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم پوست همسر آقای رئیسی زنده کنده شود، دوازده و یک دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

از قضا گمان می‌بریم اگر تمام ملک را بخوابانیم در مسیر بررسی و مرتفع سازی همسر آقای رئیسی زیان نکرده باشیم. یازده و پنجاه و هفت دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

به نظر شما آیا مطرح نمودن بررسی شرایط همسر و دو دختر آقای رئیسی ریاست جمهور جامعهٔ حاضر ممکن است امری نزدیک به مناسب برای شرایط کنونی باشد، گمان نمی‌بریم ایشان هنجاری بی زیان در قبال جامعه برگزیده باشند. پیشتر دستگیری این سه تن را مقرّر داشته‌ایم و سپس منتفی در نظر گرفتیم و احتمالاً این روند بیش از یک بار صورت پذیرفت و گویا همین موضوع امر را بر ایشان مشتبه ساخته است که رویین تن گشته‌اند، در این میان پیشتر احکامی با عنوان حکم تیر صادر می‌گشت با این مفهوم که در صورت گریز افراد زنده یا کالبد بی‌جانشان به عودت برسد که بعدها یکجا منتفی گشتند. در مجموع چنین به گمان و حضور ذهن ما رسیده است، نوزده و چهل و سه دقیقهٔ دوشنبه هشت آذر هزار و چهارصد شمسی.