موضوعات اخیر

آقای احسان علی خانی


اگر در موضوع تحت مدیرییت امن گرفتن آقای محممد رضا گلزار مشکلی هست به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن آقای احسان علیخانی آن را بر طرف می سازد، 11:57 چهارشنبه 15 تیر 1401 جولای 6 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.


یک پاسخ به “آقای احسان علی خانی”

دیدگاهتان را بنویسید