آقای احسان علی خانی

تعداد پاراگرف: 1

اگر در موضوع تحت مدیرییت امن گرفتن آقای محممد رضا گلزار مشکلی هست به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن آقای احسان علیخانی آن را بر طرف می سازد، 11:57 چهارشنبه 15 تیر 1401 جولای 6 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.