آقای غلامرضا جلالی

تعداد پاراگرف: 2

به گمان طرح تجاوز به خانومی دانشجو از سوی پنج نفر در حوالی مرند و گرداندن و رها سازیشان در بین مردم در شرایطی که کتک بخورند با هماهنگی آقای جلالی صورت گرفته است، آیا تمام آنها که ایشان را کتک زده اند در صورتی که ایشان فردا بدون جزای مناسب گرفتن در جامعه تردد داشته باشند در آن سهیم نیستند یا اگر به این بهانه در این وضعییت اعدام شوند در حالی که احتمالاً آن خانوم در قید حیات هستند، گویا در بین جماعت نیز شخص یا اشخاصی بوده اند برای شعله ور داشتن خشم که لگدی هم از نزدیک به نمایش بزنند و جلوی ضرب خلق را بگیرند، در مجموع مبلغی مناسب برای این پروسه گویا دریافت داشته اند. اگر در خصوص آن خانوم گمانی هست و اگر موضوع بررسی میزان درد بر روح و روان و جسم مطرح است گمان می بریم بررسی آن در آن حیطه مناسب باشد، موضوع سنگ فرز در پیشانی و گونه به گمان به آقای جلالی می رسد، ۲۰:۰۶ سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ Gebze گبزه تا(ترکیه). “چند نفر” به پنج نفر ویراست شد و حوالی مرند افزوده شد، “دانشجو” به “خانومی” افزوده شد، “سرایط” به “شرایط” ویراست شد، ۲۲:۵۹ همین حوالی. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده، ۲۳:۰۱ همین حوالی.

به گمان مسمومییت های الکل اخیر که گاهی باعث مرگ نیز بوده اند همچون مورد اخیر در مشکین شهر کار آقای غلامرضا جلالی است، پیشتر در استان فارس چنین به گمان رسیده است، ۱۳:۱۹ سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). همینطور به گمان مسولییت گرداندن اشخاص با عناوین عقوبتی بر عهده ی آقای جلالی است دست کم در این مقطع زمانی چنین می پنداریم، ۱۳:۵۳ همین حوالی.