آقای جو بایدن

تعداد پاراگرف: 3

در خصوص آقای بایدن گمان و ارادۀ ما بر جابجایی دارایی و دستگیری ایشان جهت طیّ موارد مدّ نظر است. 21:46 چهارشنبه 4 اسفند 1400.

منتقل شده از نوشتۀ دارایی منظر، 21:42 چهارشنبه 4 اسفند 1400 :

در روزهای گذشته گمانی از پندار ما گذشته است که نشستن بر کرسی احتجام ایالات متّحدهٔ آمریکا از جانب آقای بایدن با هماهنگی صورت گرفته است، احتمالاً اشاره‌ای نیز به موضوع داشته‌ایم شاید، به هر ترتیب اگر این گمان نزدیک به واقع باشد ما مصادرهٔ دارایی مرتبط به ایشان و جزای مرتبط را حذف شده می‌پنداریم. ۱۰:۰۱ چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰. آیا این موضوعی بدیهی نیست، از اصل که گمان نمی‌بریم امّا از فرع آن چه عایدی ممکن است دست دهد به گمان ما در این مغلطهٔ زمان‌سوز، ۱۰:۳۳ همین روز.