آقای مسعود کیمیایی

تعداد پاراگرف: 1

به گمان فوت آقای حسین پناهی کار آقای مسعود کیمیایی بوده است، به گمان فوت آقای خسرو شکیبایی کار آقای مسعود کیمیایی با مشارکت آقای محسن رضایی بوده است، ۰۰:۵۹ دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).