آقای محمّد علی عزیز جعفری

تعداد پاراگرف: 2

آقای محمّد علی عزیز جعفری

اگر موضوع دستگیری آقای عزیز جعفری از فرماندهان کّل پیشین سپاه ‌پاسداران انقلاب اسلامی مطرح شود به نظر شما چه فرد یا نهادی ممکن است این موضوع را بر نتابد، آیا در کلّ مجموعهٔ سپاه در سطوح بالا جز آقایان عزیز جعفری و سعید محمّد که به گمان ما عناصری زیان بار برای منافع اجتماع هستند موضوع دیگری مطرح است. شانزده و سه دقیقهٔ جمعه بیست و شش آذر هزار و چهارصد شمسی.