آقای محمّد، خاتم سلسلهٔ پیامبری آقای آدم و ادیان سلسلۀ آقای ابراهیم

تعداد پاراگرف: 2

گمان نمی‌بریم آقای علی راهی زاویه دار با آنچه آقای محمّد ترسیم نموده‌اند را رفته باشند دست کم در اراده و همّت. آقا به نام‌های آقایان آدم و ابراهیم در عنوان نوشته افزوده شد، 20:46 پنج‌شنبه 28 بهمن 1400.

کدام یک از پیامبران به صراحت آنان را که با ایشان همراهی نداشته‌اند کافر و ملحد دانسته‌اند، موضوع جنگ نیست یا دشمنی بلکه عدم همراهی و پشتیبانی است، پیشتر نقدی در خصوص آیه‌ای که همخوابی با دو خواهر را همزمان نا مناسب می‌پندارد مطرح داشته‌ایم که به پندار ما طراز مطلب رضایت فرد است و این نوع منع داشتن خود ممکن است تبعیض و فاشیسم بار آورد، در خصوص موضوع نام گذاری آقایی با عنوان ابو جهل که بسیار سوال مطرح می‌داشته‌اند نیز به نظر این حرکت خام و نسنجیده و از سر خشم و این قبیل است، احتمال وجود خیانت و فاقد شرافتی و گستاخی و دراز دستی نیز در این موضوع می‌رود که احتمالاً به پست منشی چون آقای علی برسد سر رشته در چنان فرضی، البتّه گویا به وضوح الصاق این لقب از جانب آقای محمّد مطرح نشده است. در این خصوص نیز احتمالاً پیشتر سخن به میان آمده است، با گمان‌هایی از حضور ذهن در مجموع چنین گمان برده‌ایم. نه و سی و هفت دقیقهٔ دوشنبه بیست و دو آذر هزار و چهارصد شمسی. دو بار استفاده از “موضوع ما” به یک استفاده به کلمهٔ “موضوع” ویراست شد، ده و چهل و نه دقیقهٔ همین روز. “پست فطرت” به “پست منش” ویراست شد، یازده و پنج دقیقهٔ همین روز.