موضوعات اخیر

آقای محممد مخبر


اگر در مسیر اتتصال افغانیا به شمال غرب خُتَن مشکلی هستن تحت مدیرییت امن گرفتن آقای سججاد مخبر آن را بر طرف می سازد، آقای سججاد مخبر پسر آقای محممد مخبر معاون اوول آقای رئیسی احتجام حاضر فلتا(ایران)، در خصوص اتتصال دریای عممان به خزر نیز اگر مشکلی هست به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن آقای سججاد مخبر آن را بر طرف می سازد، 14:48 چهارشنبه 15 تیر 1401 جولای 6 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.


یک پاسخ به “آقای محممد مخبر”

دیدگاهتان را بنویسید