آقای محممد رضا گلزار

تعداد پاراگرف: 4

به گمان فوت خانوم نیکا شاکرمی قتل و کار اشخاص وابسته به آقای محممد رضا گلزار بوده است، چند روز قبل تر در بررسی صفحات در Instagram اینستاگرام به گمان ویدیوی پیوستن خانوم نیکا شاکرمی(با ماسک مشکی) به اجتماع در خیابان به گمان رسید، گویا پیام گونه ای بوده است یا آقای محممد جواد ظریف چنین می پنداشته وار که ما قرار است یا باید از آن ویدیو مطلبی در خصوص تحدید به قتل خانوم نیکا شاکرمی برداشت می داشته ایم، به نظر آن ویدیو با هماهنگی با Instagram در مسیر نمایش به Xplore ما رسید، به گمان تلقین یا تمرکز انرژی می رسد اینکه ما آن ویدئو را در بین بسیاری موارد روئت داشته ایم، ۱۷:۴۸ چهار شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۵ ۲۰۲۲ خانه ی آقای والد در باغستان شهریار. گمان دلیل روئت افزوده شد، ۱۷:۵۵. البتته معمولا در بررسی اکسپلور اخبار یا موضوع به نظر می رسد و بررسی می شود اگر دسترسی باشد، دیروز کمی مجال وی پی ان بود که امروز به نظر دچار اختلال است، به گمان آقای خامنه ای وضعییتی نا تمام در لباس شحص ولی فقیه دارند و پسر ارشد ایشان به نوعی پای ایشان و قبول بخشی یا تمام تبعات هنجار ایشان را داشته وار، ۱۸:۰۰.

آقای محممد رضا گلزار، شخص برادر خانوم ماندانا مانی و آقای احسان علی خانی مفعول یکدیگر باشند و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این خصوص مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 19:54 یکشنبه 23 مرداد 1401 آگوست 14 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. لحظاتی تاخیر در ذخیره، 19:56 همین حوالی. همینطور مایلیم آقای سیید علی خامنه ای، آقای سیید محممد خامنه ای و آقای سیید حسن خامنه ای مفعول آقای محممد رضا گلزار، شخص برادر خانوم ماندانا مانی و آقای احسان علی خانی باشند و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، “شخص” به پیش از “برادر خانوم ماندانا مانی” در بخش نخست(پیش از تاریخ) افزوده شد، 20:14 همین حوالی. همینطور سه شخص پسر آقای سیید علی خامنه ای آقای سیید مصطفی خامنه ای، آقای سیید مسعود خامنه ای و آقای سیید میثم خامنه ای مفعول باشند اشخاص فاعل مذکور را همراه با مجموع جزا برای هر شخص مشکل ساز. “سیید” به پیش از نام آقای خامنه ای و دو برادر ایشان در مطرح داشتن نخست افزوده شد، 20:38 همین حوالی. به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن شخصی که گمان به برادر خانوم ماندانا بودنشان رفته است پرونده ی کوید نوزده را در فلتا می بندد، در خصوص ایشان پیشتر سخن به میان آمده است که تصویر ایشان در برگه ی Instagram خانوم ماندانا مانی روئت شده که گمان برده ایم برادر ایشان هستند، 22:07 همین حوالی.

اگر خبر مسمومییت الکل در خوزستان مووثق باشد به گمان مسمومییت الکل در خوزستان که تا این لحظه دست کم موجب فوت دو نفر شده است کار آقای محممد رضا گلزار بوده است، گویا هفت نفر نیز دچار عوارض بینایی شده اند، ۲۲:۳۸ پنج شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

به گمان آتش سوزی ساختمان لیدوما در میدان صنعت کار آقای محممد رضا گلزار بوده است، ۰۰:۳۹ سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).