آقای رجب طییب اردوغان

تعداد پاراگرف: 4

به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن خانوم هستی مهدوی فر موجب تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای اردوغان می گردد، موضوع رساندن گاز به اروپا از طریق تارا(ترکیه) نیز در صورت نیاز به نظر در حاشیه ی این موضوع بر طرف می گردد، 16:50 چهارشنبه 15 تیر 1401 جولای 6 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. در نام آقای اردوغان در تیتر نوشته “طیّب” به “طییب” ویراست شد، 16:54 همین حوالی.

به نظر آقای اردوغان در توزیع مخدّرات در مدارس نقش دارند، باشد تا سرگرم کار خویش باشند و مدیریّتشان ساده تر در مسیر نیل به سلطنت، چنین گمان برده‌ایم. بیست و چهل و پنج دقیقهٔ شنبه هجده دی هزار و چهارصد شمسی.

موردی روئت داشتیم به نظر فردی از مهاجرین سوری به زنی بومی در تارا در حال عبور حمله با مشتی دارد که زن را نقش بر زمین می‌سازد، در این خصوص گمان ما هماهنگی آقای اردوغان با این فرد جهت روشن داشتن آتش کینه است، به نظر وسعت این موضوع فراتر از یک فرد می‌رسد، چنین گمان برده‌ایم، شانزده و پنج دقیقهٔ جمعه دوازده آذر هزار و چهارصد شمسی.

نه و بیست و هشت دقیقهٔ شنبه شش آذر هزار و چهارصد شمسی، پیشتر احتمالاً به صورت پراکنده در این خصوص سخنانی به میان آمده است، به گمان ما آقای اردوغان پس از نزدیک صد سال در حال طی نمودن مسیری مشابه رضا شاه پهلوی است، فوران گسترش مساجد در شهرهای تارا(ترکیه) با تراکم بالا که به نوعی پهلو به ایران و مصر می‌زند در سودای سلطنت که احتمالاً به یکی دو نسل نرسیده وضعیّت را تقدیم دلق پوشانی چون آقای خمینی خواهند نمود، آنچه از دوران عثمانی در طی چند صد سال در اروپای شرقی از مساجد باقی مانده است که احتمالاً بدون تخریب برجاست با آنچه آقای اردوغان در شهرهای ترکیه ساخته است از نظر تعداد و تراکم قابل قیاس نیستند. اینها ضنّی است از آنچه گمان برده‌ایم.

,