آقای رضا شاه پهلوی

تعداد پاراگرف: 1

پسر رضا شاه از سرطان وقتی تقریباً هیچ جایی در دنیا برای ماندن نداشت از دنیا رفت، مصر گویا نخست برای افتادن آبها از آسیاب سکوت اختیار نمود و بعدها آقای محمّد رضا شاه پهلوی را آقای انور سادات پذیرفتند، به نظر دختر ایشان هم زمانی همسر آقای محمّد رضا شاه پهلوی بودند، مقصود ما میراث مانده است از شخصی که به گمان ما سرکوب و زندان و تمسخر و خیانت و جنایت و این قبیل پیشه کردند به هوای ساختن دژی برای خویش و فرزندانشان، آیا در این قومِ به گمان ما پوکِ منحرف چیزی افزون‌تر هست اگر فرو تر نباشد، در مجموع چنین به گمان ما رسیده است. دوازده و سی و هشت دقیقهٔ پنج‌شنبه یازده آذر هزار و چهارصد شمسی.

,