آقای سیید یحیی رحیم صفوی

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر در خصوص گمان خویش به وقوع قتل آقای بابک خررمدین توسسط آقای یحیی صفوی به لفظ یا نوشته یا هر دو اشاره شده است که به نظر گویا در این فاصله تحت تاثیر تغییر زاویه ی رفتار در آقای مجتبی خامنه ای و به واسطه ی ایشان در آقای رحیم صفوی گمان مذکور کم رنگ بوده است، در خصوص تیر اندازی اخیر به سمت کولبران به گمان کار آقای رحیم صفوی بوده است و به نظر ایشان آلترناتیو آقای محسن رضایی هستند، 02:49 سه شنبه 25 شهریور 1401 سپتامبر 14 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. وقفه ای اندک در انتشار با غیر فععال شدن کلید انتشار به نظر کار خانوم رعنا آزادی ور است، 02:56. در خصوص گمان از اجرای قتل آقای بابک خررمدین توسسط مدیر مرکز افق اندیشه که مددتی در آن مشغول کار بوده ایم نیز سخن طرح شده است، 02:58.