موضوعات اخیر

خانوم سحر دولتشاهی


به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن خانوم سحر دولتشاهی آقای احمد وحیدی وزیر کشور را نیر تحت مدیرییت امن می گیرد، 03:09 چهارشنبه 29 تیر 1401 جولای 20 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.


دیدگاهتان را بنویسید