حکم قتل

تعداد پاراگرف: 1

به گمان حکم قتل آقایان خاتمی احتجام(رئیس جمهور) پیشین و آقای رئیسی احتجام حاضر از جانب آقای خامنه ای صادر شده است، به نظر مرگی شبیه به فوت آقای رفسنجانی از طریق موادد رادیو اکتیو برای ایشان در نظر داشته اند تا توسسط آقای محسن رضایی به انجام برسد، به نظر روز گذشته پسر آقای خاتمی تلاشی داشتند تا این موضوع را به آقای خاتمی برسانند. 09:02 یک شنبه 7 اسفند 1401 فوریه 26 2023.