روحانی مسلمان

تعداد پاراگرف: 10تعداد فهرست: 1

در تیتر نوشته روحانیون به روحانی ویراست شد، مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص که در ادامه معرّفی شده است اجرا گردد، باغستان شهریار 06:57 پنج‌شنبه 15اردیبهشت 1401.

  • آقای عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ مفتی اعظم لِنا(عربیستان)، 07:12 همین حوالی.

به پندار ما هر نوع اجرای مراسم یا انتشار محتوا در قالب اسلام به منزلهٔ قبول مرگ است از جانب مجریان. به گمان ما ممکن است موضوعاتی همچون اتمام تخریب مساجد و حوزه‌ها یا کعبه این موضوع را دچار تغییر کنند احتمالاً در خصوص انتشار محتوا. ۱۵:۳۶ شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰.

آیا محتمل است گمان بردن این موضوع که چیزی جز مرگ انتظار روحانیون مسلمان و هم قطارانشان را می‌کشد در گمان و ارادهٔ ما. ۱۴:۵۲ شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰.

گمان می‌بریم بتوان آقای عاملی امام جمعهٔ اردبیل را در حساب جنازه آورد. ۱۷:۰۶ یک‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰.

اگر این گمان نزدیک به واقع باشد آیا روحانیون شیعه کمر به قتل دیگران نبسته‌اند، آیا صدای هر اذان و هر نفس ایشان تداعی این موضوع نیست، آیا ممکن است روحانیون ادیان ابراهیمی از هم قطاری با ایشان سر باز بزنند. ۱۸:۱۵ شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰.

روحانیون مسلمان، بستر فکری تخریب مساجد و حوزه‌ها و امحای مقبره‌ها و جابجایی کعبه را فرآهم سازید. روحانیون یهودی، بستر فکری تخریب کنیسه‌ها و مراکز پرورش خاخام و فاشیست و جابجایی کعبه را فرآهم سازید. روحانیون مسیحی بستر فکری حذف اعتراف و بحث ازدواج همینطور جابجایی کعبه را فرآهم سازید. گمان می‌بریم شکل مناسبی از انتقال مفهوم را به ثبت رسانده باشیم. دوازده و سی و هفت دقیقهٔ جمعه سه دی هزار و چهارصد شمسی.

در خصوص جلوگیری از زدودن دلق پوشان منحرف مسلمان از نیروهای مسلّح و اطّلاعاتی چه کارهایی صورت گرفته است، بیست و سه و بیست و یک دقیقهٔ دوشنبه هشت آذر هزار و چهارصد شمسی.

هفده و سی و چهار دقیقهٔ چهارشنبه سه آذر هزار و چهارصد شمسی، در حدود یکی دو سال گذشته بیش از یک بار احتمالاً اگر بارها نگوئیم به این موضوع اشاره شده است، جان این دلق پوشان از آن ماست، در مالکیّت ماست، جزو دارایی ماست، چه رسد به باقی جزئیّاتشان، پرمان به پر هم نگیرد، هر کسی به راه خویش.

پنج و چهار دقیقۀ چهارشنبه سه آذر هزار و چهارصد شمسی، مرزی نیست از اخلاق که گمان ببریم این قوم آن را حفظ خواهد کرد، اگر در این مفهوم دچار سستی و سهل انگاری شده‌اید شاید نظایری چون داعش و القاعده و طالبان بتوانند راهنما باشند، همگیشان چنین هستند مگر اینکه خلافش ثابت گردد، چنین به گمان ما رسیده است.

هجده دقیقهٔ بامداد سه‌شنبه بیست و پنج آبان هزار و چهارصد شمسی، به گمان ما روحانیون مسلمان خائن، بی شرف، نجس، نحس، شرور، بی وجود، رذل، وقیح، هرزه، مقروض، دزد، شیّاد، گدا، آویزان و پفیوز هستند، در خصوص صفات مطرح شده پیشتر سخن به میان آمده است احتمالاً بیش از یک بار و نه چندان اجمالی و مختصر، این صفات شاید در طول بیش از دو سال گذشته از هنجار این موجودات استخراج شده است و همگیشان چنین هستند مگر خلافش ثابت شود، بلا نسبت نجاسات. یک و چهل و نه دقیقهٔ بامداد همین روز، هرزه نه در معنای روسپی و فاحشه، هرزه در معنای تار و پود هرزی که جان و مال و خرد افراد را به هرز و هدر می‌رساند و این احتمالاً نگاهی خوش بینانه است به این موجودات. در مجموع چنین به گمان ما رسیده است.