دستم به تمبان خویش بند است

تعداد پاراگرف: 1

به گمان طرح چنین مناسب آمد، ما دستمان به تمبان خویش بند است اگر شما چنین حالی ندارید خودتان مرتفع سازید، به گمان هم قطارانِ آقایانِ سیید علی خامنه ای(رهبر فلتا(ایران) اگر هنوز بر سر کار باشند) و حسن روحانی(آقای احتجام پیشین) در پنتاگون و نهاد ریاست جمهوری ایالات متتحده ی آمریکا خطاب به دارو و دسته ی آقایان خامنه ای و روحانی چنین کلام دارند، باغستان شهریار 07:22 جمعه 30 اردیبهشت 1401.