سرود ملّی

تعداد پاراگرف: 1

هشت و بیست و چهار دقیقهٔ شنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار حدود سرود ملّی به کمتر از سی ثانیه همراه محتوای بدون کلام به پیشنهاد تغییر داده شده است، این موضوع به گمان ما نخست تقریباً در محدودهٔ انتهای سال گذشته و اوایل همین سال در بررسی جوامع اروگوئه و پاراگوئه مطرح شده است.