نزدیکان منظر

تعداد پاراگرف: 4

مایلیم صورت هر فرد در ساختار حکومت در خصوص ایجاد مزاحمت برای خانوم رامانا سیّاحی با سنگ فرز شکافته گردد. باغستان شهریار، ۱۳:۰۲ شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱.

مایلیم جابجایی مالی اشخاص نسبی ما در ده سال گذشته در دسترس باشد، حوالی روبروی کلانتری ۱۳۰ نازی آباد، ۱۴:۱۴ یکشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰. به گمان دقایقی که در این حوالی منتظر مانده‌ایم از آنچه معمول است بیشتر شده، ۱۴:۲۲ همین حوالی.

هر راهی برای نزدیک شدن به ما جز آنچه تمایل ماست دست کم در حکم مرگ است. ۰۶:۲۱ یک‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰. هر تکرار امور بدیهی حتّی هر آنچه ممکن است تشخیصش لقب ضرورت هوش سرشار بگیرد دست کم در حکم مرگ است. ۰۶:۲۴ یک‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰.

از قبَل ما بدون مجوّز ما هر نوع خدمتی خارج از عرف به نزدیکان ما از منظر ما غیر مجاز است، یازده و پنجاه و سه دقیقهٔ پنج‌شنبه دو دی هزار و چهارصد شمسی. اینکه چرا این امر(از نظر ما) بدیهی قید شده است خود احتمالاً صفی از دلیل به همراه آورد، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. یازده و پنجاه و هشت دقیقهٔ همین روز. در مجموع به گمان افزوده شد، دوازده و سه دقیقهٔ همین روز.