دامنه های آی آر

تعداد پاراگرف: 1

شش دقیقهٔ بامداد سه‌شنبه بیست و پنجم آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر وقفه در خدمات نیک آی آر در انتهای شب هر روز به مدّت بیش از یک ساعت به دستور آقای خامنه‌ای ایجاد گشته و طبق روال دلق پوشان خائن فاقد شرافت منحرف وقیح گستاخ رذل دزد شیّاد نجس پفیوز نحس شرور بی وجود هرزهٔ مقروض گدای آویزان صرفا به هدف ایجاد اتلاف وقت و رکود در ساختار اجتماعی است. در خصوص صفات مطرح شده به تفصیل پیشتر سخن به میان آمده است، شاید در طول بیش از دو سال گذشته از هنجار این موجودات استخراج شده است و همگیشان چنیند مگر اینکه خلافش ثابت شود. بیست و سه و چهل و هفت دقیقهٔ چهارشنبه سه آذر همین سال، بلا نسبت نجاسات، چنین به گمان ما رسیده است.