توضیح متن پیش از پابرگ

تعداد پاراگرف: 2

تاریخ ویراست در قالب توضیح به نوشته‌ای مستقل منتقل شد. توضیح و پیوند جواز از نو افزوده شد، گمان می‌بریم پیشتر در قالب ابزارک این مورد را در پوستۀ دو هزار و بیست افزوده داشتیم. 17:46 چهارشنبه 27 بهمن 1400.

بیست و دو و چهل و یک دقیقۀ شنبه شش آذر هزار و چهارصد شمسی. “خود یک” پیش از “ویرایش است” حذف گردید. دو و هجده دقیقهٔ چهارشنبه هفده آذر هزار و چهارصد شمسی. دسترسی به نوشته‌ها به ترتیب زمان انتشار افزوده شد، ده و پنجاه و پنج دقیقهٔ دوشنبه بیست و دو آذر هزار و چهارصد شمسی.