اطّلاع رسانی و تبلیغات منظر

تعداد پاراگرف: 1

به نظر شما در خصوص اطّلاع رسانی به شهروندان مناطق فلتا ممکن است در کدام منطقه چگالی تبلیغات به سطحی نزدیک به مناسب نرسیده باشد. ۱۷:۱۲ چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰.