الزام به خواندن قوانین جهت پذیرش قوانین

تعداد پاراگرف: 2

در بازار آزاد تمایل ما به انسداد دارایی الزام دارندگان به خواندن قوانین جهت پذیرش آن ساقط است، ۰۱:۳۹ دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰.

مایلیم دارایی الزام دارندگان به خواندن قوانین جهت پذیرش آن مسدود گردد، باغستان شهریار، ۰۹:۵۲ شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱. به گمان تمامی تاریخ‌های ۱۴۰۱ به سال ۱۴۰۰ نوشته شده است، به هر ترتیب مورد اخیر اصلاح شد، این سبک نگارش تاریخ گمان می‌بریم مرتبط به سال اخیر باشد، ۱۰:۳۱ همین حوالی.