افا

تعداد پاراگرف: 3

گمان می‌بریم خانوم شیرین ابو عاقله(خبرنگار) که در جنین در درگیری فوت شدند به قتل رسیده‌اند با شلّیک عمد به ترتیبی که باعث مرگ ایشان شود، باغستان شهریار 14:43 جمعه 23 اردیبهشت 1401.

به گمان حملهٔ پریشب افا(اسرائیل) که به نظر باعث فوت دست کم دو نفر شده است دست کم از جانب خاخام اعظم کلیسای اعظم نیویورک پشتیبانی شده است، در این حمله به نظر از نزدیکان سببی مشاور وزیر امور خارجهٔ اسرائیل در میان فوت شدگان هستند، به گمان پیغامی از نزدیک شدن است، باغستان شهریار، ۰۱:۵۴ شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱.

مصادرهٔ خانهٔ ریاست جمهوری اورشلیم مرتبط به افا(اسرائیل) به حالت تعلیق درآمد. شش و سی و پنج دقیقهٔ پنج‌شنبه شانزده دی هزار و چهارصد شمسی. به صورت موقّت حذف شد، ده و هجده دقیقهٔ همین روز.