میزبانی رسمی میهمان خارجی

تعداد پاراگرف: 1

بیست و دو چهل و دو دقیقهٔ چهارشنبه بیست و شش آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار شرایط میزبانی از میهمان رسمی خارجی به پیشنهاد تغییر داده شده است. به عنوان مثال عدم سرپا ایستادن پس از رسیدن و اجبار به شنیدن سرود ملّی در شرایطی معذّب پس از رسیدن از راه.