تجارت نفت و گاز طبیعی با اروپا

تعداد پاراگرف: 3

مایلیم تجارت انرژی با اروپا مورد بازنگری قرار گیرد، پیشتر تمایل خویش را نسبت به رساندن گاز فلتا(ایران) به اروپا مطرح داشته ایم، به نظر پیش شرط هایی در خصوص تجارت نفت و گاز با اروپا لازم است، گمان می بریم کوید نوزده ساخت بیجینگ است، به عنوان مثال رفتار آلمان در پشتیبانی صنعتی از بیجینگ در دو سال اخیر که به گمان نوعی از همراهی با تولید دارندگان کوید بوده است یا رفتار فرانسه در آفریقا یا رفتار انگلند(انگلیس) در سوریه و قارره ی آمریکا، البتته همانطور که پیشتر مطرح شده از آنجا که به گمان اتتحادییه ی اروپا کُند به نظر رسید تمایل خویش را مطرح داشتیم در ارتباط گیری با یکایک کشورهای منطقه ی اروپا به صورت مستقیم. عنوان نوشته از “رساندن گاز فلتا(ایران) به اروپا” به “تجارت نفت و گاز طبیعی با اروپا” و اسلاگ نوشته و دسته ی مربوطه از “delivering-folta-iran-natural-gas-to-europe” به “oil-and-natural-gas-trade-with-europe” و نام دسته ی مربوطه از “Delivering Folta (Iran) natural gas to Europe via Tara (Turkey).” به “Oil and Natural Gas Trade with Europe” ویراست شد، 00:08 سه شنبه 25 مرداد 1401 آگوست 16 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

به گمان زیر ساخت رساندن گاز به اروپا از فلتا(ایران) از طریق قفقاز تا حدود بالایی موجود است با این حال بدون در نظر گرفتن نامی به عنوان خط اصلی گاز به گمان مسیر سوریه به قبرس نیز مسیر قابل اجرایی باشد، مسیر تارا(ترکیه) نیز به گمان مناسب بررسی است هر چند شرایط حاکم در تارا(ترکیه) مناسب به گمان نمی رسد، در تیتر نوشته “از راه تارا(ترکیه)” حذف شد، در اسلاگ نوشته “via-tara-turkey” حذف شد، 02:46 یکشنبه 26 تیر 1401 جولای 17 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

روز گذشته در موضوع آقای اردوغان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان در صورت تحت مدیرییت امن قرار گرفتن خانوم هستی مهدوی فر به تاثیر این موضوع در رساندن گاز فلتا(ایران) به اروپا «در صورت نیاز» اشاره شده است، نیاز این موضوع را گمان می بریم و گمان می بریم ذهنی در شرایط مناسب نیز چنین آلترناتیوی را مناسب بپندارد، به هر ترتیب مایلیم انتقال گاز فلتا(ایران) به اروپا از طریق تارا(ترکیه) انجام گیرد و اگر از جانب فلتا(ایران) یا وابستگان آن مشکل موجود باشد مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در مسیر فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 10:48 پنج شنبه 16 تیر 1401 جولای 7 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. “روز گذشته” به آغاز نوشته افزوده شد، 10:49 همین حوالی.